Cho nhì số phức(z=a+bi)và(z"=c+di). Lúc đó(dfraczz"=dfracz.overlinez"^2=dfracleft( a+bi ight)left( c-di ight)c^2+d^2).

(eginaligned a), dfrac2+i3-2i &=dfracleft( 2+i ight)left( 3+2i ight)13 \ & =dfrac6-2+left( 4+3 ight)i13 \ và =dfrac413+dfrac713i \ endaligned )

(eginalignedb), dfrac1+isqrt22+isqrt3 &= dfracleft( 1+isqrt2 ight)left( 2-isqrt3 ight)7 \ & =dfrac2+sqrt6+left(- sqrt3+2sqrt2 ight)i 7 \ & =dfrac2+sqrt67 +dfrac- sqrt3+2sqrt27i \ endaligned )

(eginaligned c),dfrac5i2-3i &=dfrac5ileft( 2+3i ight)13 \ và =-dfrac1513+dfrac1013i \ endaligned )

(eginalignedd), dfrac5-2ii &=dfracleft( 5-2i ight)left( -i ight)1 \ & =-2-5i \ endaligned )
Bạn đang xem: Bài 1 trang 138 toán 12

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 3: Phép chia số phức khác • Giải bài xích 1 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 12 tiến hành các phép chia... • Giải bài 2 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 12 search nghịch... • Giải bài xích 3 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 123 thực hiện các phép... • Giải bài 4 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải những phương trình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ thiết bị thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: khía cạnh nón, mặt trụ, mặt ước - Hình học tập 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không khí - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 12
Bài 3: Phép phân chia số phức
• Giải bài xích 1 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 2 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 3 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 123 • Giải bài bác 4 trang 138 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ thiết bị thị của hàm số Chương 1: Khối nhiều diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit Chương 2: phương diện nón, phương diện trụ, mặt cầu Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng Chương 3: cách thức tọa độ trong không khí Chương 4: Số phức
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Hai Đường Thẳng Song Song Lớp 11, Lý Thuyết Hai Đường Thẳng Song Song Toán 11

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12