Số trọng lượng (tính bởi kilôgam) của 120 em của một trường mẫu mã giáo ở tp A được khắc ghi trong bảng 27:

-->