Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh giấc thành từ tỉnh nghệ an trở vào, người khảo sát lập được bảng dưới đây.
-->