Điều kiện:(left{ eginaligned & 5x+3>0 \ và 7x+5>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned & x>-dfrac35 \ và x>-dfrac57 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>-dfrac35 )

(Leftrightarrow 5x+3=7x+5Leftrightarrow 2x=-2Leftrightarrow x=-1,left( extloại ight))

Vậy phương trình vô nghiệm.

Bạn đang xem: Giải bài 3 trang 84 sgk giải tích 12

b)(log left( x-1 ight)-log left( 2x-11 ight)=log 2;)

Điều kiện:(left{ eginaligned và x-1>0 \ và 2x-11>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned & x>1 \ & x>dfrac112 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>dfrac112 )

(Leftrightarrow log dfracx-12x-11=log 2Leftrightarrow dfracx-12x-11=2\ Rightarrow x-1=4x-22Leftrightarrow 3x=21Leftrightarrow x=7)

Vậy tập nghiệm của phương trình là(S=left 7 ight ).

c)(log _2left( x-5 ight)+log _2left( x+2 ight)=3;)

Điều kiện:(left{ eginaligned và x-5>0 \ và x+2>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned & x>5 \ & x>-2 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>5 )

(log _2left< left( x-5 ight)left( x+2 ight) ight>=3=log _22^3\ Leftrightarrow left( x-5 ight)left( x+2 ight)=8\ Leftrightarrow x^2-3x-18=0\ Leftrightarrow left< eginaligned và x=6 \ và x=-3,left( extloại ight) \ endaligned ight. )

Vậy tập nghiệm của phương trình là(S=left 6 ight ).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hàm Số Liên Tục Chọn Lọc, Có Lời Giải, Giải Toán 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tục

d)(log left( x^2-6x+7 ight)=log left( x-3 ight).)

Điều kiện:(left{ eginaligned & x^2-6x+7>0 \ và x-3>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>3 )

(x^2-6x+7=x-3\ Leftrightarrow x^2-7x+10=0\ Leftrightarrow left< eginaligned và x=5 \ và x=2,left( extloại ight) \ endaligned ight. )

Vậy tập nghiệm của phương trình là(S=left 5 ight ).


Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit khác • Giải bài 1 trang 84 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải các phương trình... • Giải bài 2 trang 84 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải những phương trình... • Giải bài 3 trang 84 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải các phương trình... • Giải bài xích 4 trang 85 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải các phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ dùng thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: khía cạnh nón, khía cạnh trụ, mặt mong - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không khí - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài bác trước bài bác sau