Xét(ΔOAC) và(ΔOBD) có:(widehatOAC = widehatOBD)(giả thiết)(OA = OB)(giả thiết)(widehatO)chung(Rightarrow ΔOAC = ΔOBD) (góc - cạnh - góc)(Rightarrow AC = BD)(cặp cạnh tương ứng)
Bạn đang xem: Bài 36 trang 123 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 5: ngôi trường hợp cân nhau thứ cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - rèn luyện 1 (trang 123 - 124) - rèn luyện 2 (trang 124) khác • Giải bài 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ tam... • Giải bài xích 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 98, 99 có... • Giải bài xích 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho góc(xOy) khác... • Giải bài bác 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên hình 100 ta... • Giải bài 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên mỗi hình 101, 102,... • Giải bài xích 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 bên trên hình 104 ta... • Giải bài bác 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 105, 106,... • Giải bài 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài xích 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác(ABC.)... • Giải bài bác 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác(ABC)... • Giải bài xích 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại góc (xOy) khác góc... • Giải bài xích 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài xích 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Cho tứ đoạn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ bố của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - luyện tập 1 (trang 123 - 124) - luyện tập 2 (trang 124)
• Giải bài xích 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 • Giải bài xích 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Giải Bài 51 Trang 46 Sgk Toán 7 Tập 2, 53 Trang 46 Sách Giáo Khoa Toán 7

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số