Cho(ΔABC) có(widehatB = widehatC.) Tia phân giác của góc(A) cắt(BC) tại(D.) minh chứng rằng:a)(ΔADB = ΔADC;)b)(AB = AC)
Bạn đang xem: Bài 44 trang 125 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

a) Bước 1: chứng minh(widehatADB = widehatADC)

Bước 2: bệnh minh( ΔADB = ΔADC)

Bài giải:

*

a) (AD)là phân giác của (widehatA)nên(widehatA_1 = widehatA_2)Tam giác(ABD) có:(widehatA_1 + widehatB + widehatD_1 = 180^o)(tổng cha góc vào một tam giác)

Suy ra( eginalign* widehatD_1 &= 180^o - ( widehatA_1 + widehatB)\&= 180^o - ( widehatA_2 + widehatC) \&= widehatD_2endalign*)Xét(ΔADB) và(ΔADC) có: ( widehatA_1 = widehatA_2) (chứng minh trên)(AD)cạnh phổ biến ( widehatD_1 = widehatD_2)(chứng minh trên)(Rightarrow ΔADB = ΔADC)(góc - cạnh - góc)b)(ΔADB = ΔADC) (chứng minh trên)(Rightarrow AB = AC)(cặp cạnh tương ứng)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 5: ngôi trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - luyện tập 1 (trang 123 - 124) - rèn luyện 2 (trang 124) khác • Giải bài bác 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ tam... • Giải bài xích 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 98, 99 có... • Giải bài xích 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho góc(xOy) khác... • Giải bài xích 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên hình 100 ta... • Giải bài xích 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 101, 102,... • Giải bài xích 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 bên trên hình 104 ta... • Giải bài bác 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 105, 106,... • Giải bài bác 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài bác 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến tam giác(ABC.)... • Giải bài 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến tam giác(ABC)... • Giải bài bác 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến góc (xOy) khác góc... • Giải bài xích 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài bác 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Cho tứ đoạn...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - rèn luyện 1 (trang 123 - 124) - luyện tập 2 (trang 124)
• Giải bài bác 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 • Giải bài 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: ' Mockery Là Gì - Mockery Tiếng Anh Là Gì

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số