a) Cho(a=log_303,,b=log _305). Hãy tính(log _301350)theo a, b.

b) Cho(c=log _153). Hãy tính(log _2515)theo c.
Bạn đang xem: Bài 5 trang 68 toán 12

a) Ta có

(log _301350=log _30left( 5.30.3^2 ight) \ =log _305+log _3030+log _303^2 \ =b+1+2log _303 \ =2a+b+1 )

b) Ta có

(log _2515=dfrac1log _1525=dfrac1log _155^2=dfrac12log _155 \ =dfrac12log _15dfrac153=dfrac12left( log _1515-log _153 ight)=dfrac12left( 1-c ight) )

Ghi nhớ: trả sử(a, b, b_1, b_2)là các số dương và(a e 1)thì

(eginalign & log _aleft( b_1b_2 ight)=log _ab_1+log _ab_2; \ và log _aleft( fracb_1b_2 ight)=log _ab_1-log _ab_2; \ & log _ab=frac1log _ba.,,,,,,,,,,,,,, \ endalign )


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 3: Lôgarit khác • Giải bài xích 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Không sử dụng máy... • Giải bài xích 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính:a)({4^{{{log... • Giải bài xích 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Rút gọn gàng biểu... • Giải bài 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 So sánh các cặp số... • Giải bài bác 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 a)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ vật thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, khía cạnh trụ, mặt cầu - Hình học tập 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương thức tọa độ trong không gian - Hình học tập 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 12
Bài 3: Lôgarit
• Giải bài xích 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài xích tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ dùng thị của hàm số Chương 1: Khối nhiều diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit Chương 2: mặt nón, mặt trụ, mặt cầu Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng Chương 3: cách thức tọa độ trong không khí Chương 4: Số phức
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Giải Bài Tập Sgk Toán 12 Cơ Bản

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12