Giải bài 5: Trường hòa hợp đồng dạng đầu tiên - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 64. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và câu trả lời các câu hỏi trong bài học. Bí quyết làm chi tiết, dễ hiểu, mong muốn các em học viên nắm tốt kiến thức bài học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG cùng HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A)Cho $Delta $ABC và$Delta $ A"B"C" bao gồm các kích thước như hình 30 (cùng đơn vị đo là cen-ti-met). Hỏi $Delta $ ABC và $Delta $ A"B"C" có đồng dạng cùng nhau không?

*

Điền vào địa điểm trống (...) để hoàn thành lời giải:

- lấy M trên AB làm sao để cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ đường thẳng song song cùng với BC cắt cạnh AC trên N.

Bạn đang xem: Bài 5 trường hợp đồng dạng thứ nhất

- bởi MN // BC cần $Delta $ AMN$sim $ $Delta $......

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, tuyệt $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ bắt buộc AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $........(AM = A"B"; AN =.........; MN = .........).

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ .........

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

Trả lời:

- mang M trên AB sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ con đường thẳng song song cùng với BC giảm cạnh AC trên N.

- vì chưng MN // BC phải $Delta $ AMN$sim $ $Delta $ ABC

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, giỏi $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ nên AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $ A"B"C" (AM = A"B"; AN = A"C"; MN = B"C").

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ A"B"C"

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

2. A) mang đến hình 32, độ dài những cạnh mang lại trên mẫu vẽ ( có cùng đơn vị chức năng đo cen-ti-met).

*

* Tính AC với A"C".

* chứng tỏ $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ ABC.

Điền vào địa điểm trống (...) để hoàn thiện lời giải

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = ...........suy ra A"C" =$sqrt16$ = ........(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = ...........suy ra AC =............ = 8 (cm).

*$Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$frac......AC$ =$fracB"C".......$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).

Vậy $Delta $ ABC$sim $ $Delta $.........

Trả lời:

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = 16 suy ra A"C" =$sqrt16$ = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = 64 suy ra AC = $sqrt64$ = 8 (cm).

Xem thêm: Bài 56 Trang 131 Sgk Toán 7 Tập 1 31 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 56 Trang 131 Sgk Toán 7 Tập 1

*$Delta $ A"B"C" và $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$fracA"C"AC$ =$fracB"C"BC$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).