a) chuẩn bị xếp những hạng tử của mỗi đa thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến.b) Tính(P(x) + Q(x)) và(P(x) – Q(x).)c) chứng tỏ rằng(x = 0) là nghiệm của đa thức(P(x)) nhưng không phải là nghiệm của đa thức(Q(x).)
Bạn đang xem: Bài 62 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

a) Thu gọn đối kháng thức rồi sắp xếp theo lũy thừa sút dần của biến.

c) Thay(x = 0)vào(P(x))nếu thỏa mãn(P(0) = 0)thì(x = 0)là nghiệm của(P(x))

Thay(x = 0)vào(Q(x))nếu thỏa mãn(Q(0) eq 0)thì(x = 0)không là nghiệm của(Q(x))

Bài giải:

a) sắp xếp theo lũy thừa giảm dần:

(eginalign*P(x) &= x^5 - 3x^2 + 7x^4 - 9x^3 + x^2 - dfrac14x \&= x^5 +7x^4 - 9x^3 - 2x^2 - dfrac14xendalign*)

(eginalign*Q(x) &= 5x^4 - x^5 + x^2 - 2x^3 + 3x^2 - dfrac14 \&= -x^5 + 5x^4 - 2x^3 + 4x^2 - dfrac14endalign*)

b)

*

c) Thay(x = 0 )vào(P(x)), ta được:

(P(0) = 0^5 + 7.0^4 - 9.0^3 - 2.0^2 - dfrac14.0 = 0)

Vậy(x = 0)là nghiệm của đa thức(P(x).)

+ Thay(x = 0)vào(Q(x),)ta được:

(Q(0) = -0^5 + 5.0^4 - 2.0^3 + 4.0^2 - dfrac14 = -dfrac14 e 0)

Vậy(x = 0)không là nghiệm của nhiều thức(Q(x).)

 

 


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài xích 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết năm đối chọi thức... • Giải bài bác 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 vậy nào là nhì đơn... • Giải bài 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 phát biểu qui tắc... • Giải bài bác 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 bao giờ số(a)... • Giải bài xích 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết một biểu thức... • Giải bài bác 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính cực hiếm mỗi biểu... • Giải bài xích 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy điền đơn thức... • Giải bài 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 tất cả hai vòi nước, vòi... • Giải bài bác 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính tích của các đơn... • Giải bài 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hai đa... • Giải bài 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại đa thức:(M(x) = 5x^3... • Giải bài bác 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy viết các đơn thức... • Giải bài bác 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 trong số các số bên...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Ôn tập chương 4
• Giải bài bác 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: Sá»± Ham MuốN DụC VọNg Lã  Gã¬? Kinh Thã¡Nh Nã³I G㬠Về Sá»± Ham MuốN DụC VọNg?

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số