Toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số học sinh tiếp tục được làm quen với phép tính chia và các bài tập áp dụng của phép chia.

Bài học tập này fkhorizont-turnovo.com tiếp tục cung cấp các kỹ năng trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 phân chia cho số gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.Bạn vẫn xem: bài xích tập phân tách cho số có 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập cách chia đến số có một chữ số


*

Thực hiện phép phân chia theo thiết bị tự từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Giải pháp chia cho số có 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ 1. Phép chia tất cả số dư


*

Thực hiện phép chia theo trang bị tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

20 phân tách 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

2.2. Ví dụ như 2. Phép chia tất cả số dư


*

Thực hiện tại phép phân chia theo thiết bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép chia cho số tất cả 2 chữ số

Những chú ý khi triển khai phép phân chia số gồm hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia có số dư bởi 0

Phép chia tất cả dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số từ nhiên


*

Hàng đơn trăm, hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tra cứu x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:


*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19


53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết


205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết


168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 164 Sgk Toán Lớp 4, Please Wait

Bài 2:


56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư


205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư


228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư


459 phân tách 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm kiếm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cửa cây ăn uống quả nhà bác Tư gồm 800 cây ăn uống quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số, học sinh cần phải chịu khó làm bài xích tập nhằm thành thục công việc tính phép chia. Liên tục theo dõi fkhorizont-turnovo.com nhằm được cung ứng thêm nhiều kiến thức có lợi nhé.