chặt chẽ* adj- Close=phối phù hợp chặt chẽ+to coordinate closely=đoàn kết chặt chẽ+close solidarity=sự chỉ huy chặt chẽ+close leadership=quản lý thị phần chặt chẽ+close control of the market
Dưới đấy là những mẫu câu có chứa tự "chặt chẽ", trong bộ từ điển giờ đồng hồ fkhorizont-turnovo.comệt - tiếng Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo đầy đủ mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với tự chặt chẽ, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ nghiêm ngặt trong bộ từ điển tiếng fkhorizont-turnovo.comệt - tiếng Anh

1. Khôn xiết chặt chẽ.

Bạn đang xem: Chặt chẽ là gì

Closely.

2. Chú ý chặt chẽ ở đây.

Look closely here.

3. Bọn chúng có liên hệ chặt chẽ

They are inextricably linked.

4. Hắn ta điều hành và kiểm soát chặt chẽ quá

He's made contact.

5. Sửa thành " Đang thao tác làm fkhorizont-turnovo.comệc chặt chẽ " đi.

Put in " working closely. "

6. Kalabi có liên hệ chặt chẽ với ICO.

Kalabi has strong connections lớn ICO.

7. Ông đã cần sử dụng từ " kết nối chặt chẽ ".

You used the word " intertwined. "

8. Agapē tương tác chặt chẽ với ý chí.

Agapē has supremely to vì chưng with the will.

9. 4 . Cai quản chặt chẽ những hoá đơn

4 . Closely Manage Your Bills

10. ▪ T rông coi con cái chặt chẽ

▪ Monitor children closely

11. Nó bao gồm lớp lông ngắn và bện chặt chẽ.

She has short hair and is rather short.

12. Đạo vẻ ngoài này được thi hành hết sức chặt chẽ.

This law is strictly enforced.

13. Ba trách nhiệm đó liên kết chặt chẽ cùng với nhau.

The three responsibilities are inseparably connected.

14. Agapē tương tác vô cùng chặt chẽ cùng với ý chí”.

Agapē has supremely to vị with the will.”

15. Toạ độ v phải tăng dần chặt chẽ; vậy định

The v coordinates must be strictly increasing; fixed

16. Chúng tôi sẽ mang lại mở một cuộc điều tra chặt chẽ.

We will be coordinating a rigorous investigation.

17. Đuôi: tổ chức chặt chẽ với nhau, càng ngắn càng tốt.

Tail: Held tightly together, as short as possible.

18. Điều vật chất gắn bó chặt chẽ với điều ở trong linh.

The temporal is intertwined with the spiritual.

19. Khoảng tầm 200 người đã biết thành bắt hoặc giám sát và đo lường chặt chẽ.

Up to lớn 200 people are subject to lớn reinforced superfkhorizont-turnovo.comsion or house arrest.

20. Mặc dù nhiên, hai loài cá heo không tương quan chặt chẽ.

The two species are not closely related.

21. Du ngoạn tại Bắc Triều Tiên bị kiểm soát điều hành chặt chẽ.

Travel to North Korea is tightly controlled.

22. Cả hai phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

The two seem to lớn have a strained relationship.

23. Do những chọn lọc này contact chặt chẽ với nhau.

Because the choices are interrelated.

24. Đức tin cùng chí khí liên quan chặt chẽ với nhau.

Faith and character are intimately related.

25. Sông ngòi có quan hệ chặt chẽ với lịch sử hào hùng loài người.

Rivers are closely linked with human history.

26. Ngày nay, nó vẫn còn liên hệ chặt chẽ cùng với Anh Quốc.

It still has strong ties with Britain.

27. Hợp tác ký kết chặt chẽ thân giáo fkhorizont-turnovo.comên, bố mẹ và cộng đồng

Close collaboration between teachers, parents, & the community

28. Ba lời thỉnh cầu này có liên quan tiền chặt chẽ cùng với nhau.

Those three petitions are closely related.

29. Sự giáng hóa của HMG-CoA reductase được kiểm soát điều hành chặt chẽ.

The degradation of HMG-CoA reductase is tightly controlled.

30. Nói năng dạn dĩ tương tác chặt chẽ với câu hỏi dạy dỗ.

Freeness of speech is closely associated with teaching.

31. Nó tương quan chặt chẽ mang đến hồ sơ nằm trong tính thông thường (GATT).

It is closely related khổng lồ Generic Attribute Profile (GATT).

32. đầu năm mới Nguyên Đán cũng liên hệ chặt chẽ cùng với thuật chiêm tinh.

The Lunar New Year is also closely linked to astrology.

33. Công fkhorizont-turnovo.comệc rao giảng và mong nguyện tương tác chặt chẽ cùng với nhau

The preaching work & prayer are closely linked

34. Tôi đang đưa các bạn xuống với hỏa lực vô cùng lớn, hết sức chặt chẽ.

I'll take you down with huge fire power, very closely.

35. Nó tương quan chặt chẽ đến kỹ năng của hệ quản lý điều hành AutoRun.

It is closely related to lớn the AutoRun operating system feature.

36. Quy định quốc tịch Canada được nhân song chặt chẽ với vương quốc Anh.

Canada's nationality law closely mirrored that of the United Kingdom.

37. Phương pháp từ nới bắt đầu là tòa công ty xây bằng kĩ thuật nề hà chặt chẽ tường được kết nối chặt chẽ tòa bên đối xứng, với nó đang đững vứng bất kỳ động đất.

The way at the bottom is a confined masonry building, where the walls are tied together, the building is symmetric, and it will stand up lớn an earthquake.

38. Achkan được mặc với quần hoặc quần hợp chặt chẽ được điện thoại tư vấn là churidars.

The Achkan is worn with tight fitting pants or trousers called churidars.

39. 15 Tình thương yêu và lòng tin cậy contact chặt chẽ với nhau.

15 Love and trust go hand in hand.

40. Để có tác dụng tròn trọng trách này, hiệp hội cộng tác chặt chẽ với UNESCO.

lớn fulfill this mission the IPA maintains working relations with UNESCO.

41. Vệ tinh hồng ngoại mang lại thấy... Những nhỏ thú bi kiểm soát chặt chẽ.

Our satellite infrareds show the animals are fiercely territorial.

42. Vệ tinh hồng ngoại cho thấy... Những con thú bi kiểm soát và điều hành chặt chẽ

Our satellite infrareds show the animals are fiercely territorial

43. Bọn chúng có contact chặt chẽ với tổ chức triển khai này đến mực độ nào?

How extensive is her involvement with this organization?

44. Một lần nữa tôi kể lại, tôi sẽ không còn đưa ra chứng tỏ chặt chẽ

and once again, I'm not doing a rigorous proof;

45. 3 Điều này cho thấy lòng cùng trí có liên hệ chặt chẽ cùng với nhau.

3 This indicates that the mind & the heart are closely related.

46. Tuy vậy đơn loài, nó dường như là vô cùng chặt chẽ liên quan đến Circaetus.

Though monotypic, it appears khổng lồ be very closely related to Circaetus.

47. Tôi kết hợp rất chặt chẽ với cỗ tổng tham vấn trong dự luật đó.

I worked closely with the Joint Chiefs on that bill.

48. Thân thể và trí óc của chúng ta có contact chặt chẽ với nhau.

Your mind and body toàn thân are closely linked.

Xem thêm: Từ: Contradiction Là Gì - Ý Nghĩa Của Contradiction Trong Tiếng Anh

49. Chính quyền kiểm soát và điều hành chặt chẽ những kênh truyền thanh, truyền hình cùng ấn phẩm.