Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài tập tính toán của các phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Cùng fkhorizont-turnovo.com học bài toán này nhé!Hôm nay fkhorizont-turnovo.com sẽ hướng dẫn các em học bài toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải các bài tập vận dụng và các bài tập thực hành để củng cố kiến thức.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 4

1. Hướng dẫn bài tập toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1. Ví dụ 1: Đặt tính và tính với phép nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo thứ tự từ phải qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 4 bằng 16, viết 6 (dưới 4) nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

Hạ 8

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 9 bằng 11, 11 cộng 4 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1

4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được gọi là tích riêng thứ nhất

496 được gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Vì đây là 496 chục

124 được gọi là tích riêng thứ ba. Tích riêng thứ 3 được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ 2. Vì đây là 124 trăm.

1.2. Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính với phép chia.

*

Chia theo thứ tự từ trái qua phải. Các bước lần lượt: phép chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 chia 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bằng 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 chia 17 bằng 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bằng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép chia hết

1.3. Ví dụ 3: Đặt tính rồi tính với phép cộng.

Quy tắc: Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

*

Thực hiện phép tính theo quy tắc ta có:

1.4. Ví dụ 4: Đặt tính rồi tính với phép trừ.

*

Quy tắc: Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

2. Bài tập vận dụng

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính với phép trừ không nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính với phép trừ có nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính với phép cộng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính với phép cộng có nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 nhớ 3

7 nhân 2 bằng 14 thêm 3 bằng 17, viết 17

1 nhân bằng 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cộng 1 bằng 1, viết 1

5 cộng 7 bằng 12, cộng 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 5 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3

6 nhân 4 bằng 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bằng 6 thêm 2 bằng 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1

8 cộng 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hạ 1 thêm 1 bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bằng 46Hạ 4

8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1

1 cộng 4 bằng 5 nhớ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bằng 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bằng 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm 1 bằng 41, viết 1 nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bằng 14, viết 4 (dưới số 8) nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bằng 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 nhớ 13 nhân 8 bằng 24 thêm 1 bằng 25, viết 5 nhớ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện phép chia ta có:

*

12 chia 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 chia 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bằng 8

Hạ 4 được 84 chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0

Hạ 2, 2 không chia hết cho 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 5 được 25 chia 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1

Hạ 6 được 16 chia 6 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 chia 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 chia 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bằng 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bằng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 chia 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bằng 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bằng 495, 495 trừ 495 bằng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 chia 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bằng 350, 437 trừ 350 bằng 87

Hạ 5 được 875 chia 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bằng 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 chia 416 bằng 1, viết 1

1 nhân 416 bằng 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bằng 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bằng 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bằng 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 16 trừ 6 bằng 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 45 trừ 2 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 17 trừ 6 bằng 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bằng 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bằng 2, 32 trừ 1 bằng 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 16 trừ 3 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 23 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 nhớ 17 trừ 6 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bằng 9, viết 9 nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3 nhớ 19 trừ 0 bằng 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ phải qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 96 cộng 2 bằng 8, viết 83 cộng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 92 cộng 6 bằng 8, viết 81 cộng 7 bằng 8, viết 84 cộng 3 bằng 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cộng 4 bằng 9, viết 97 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 5 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bằng 9 viết 95 cộng 1 bằng 6 viết 67 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 3 bằng 7, viết 78 cộng 1 bằng 9, viết 91 cộng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 14 cộng 6 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1hạ 1 thêm 1 bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bằng 2, viết 29 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 13 cộng 8 bằng 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 18 cộng 2 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1Hạ 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 15 cộng 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 7 bằng 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm 1 bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Hình Học 12 Ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Hình Học 12 Ôn Tập Chương 1 Khối Đa Diện

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng tính toán của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học tốt dạng toán này em cần chăm chỉ luyện bài tập và thường xuyên theo dõi fkhorizont-turnovo.com để cập nhật những kiến thức hay nhé.