- Chọn bài bác -Bài 1: bắt đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình số 1 một ẩn và bí quyết giảiBài 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0 - rèn luyện (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở chủng loại - luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trìnhBài 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài xích tập)


Bạn đang xem: Phương trình chứa ẩn ở mẫu lớp 8

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu – luyện tập (trang 22-23) giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 5 trang 19: giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay là không ? bởi vì sao ?

Lời giải

Giá trị x = 1 chưa phải là nghiệm của phương trình.

Vì trên x = 1 thì

*
có mẫu bằng 0,vô lí

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 5 trang 20: tìm kiếm điều kiện khẳng định của từng phương trình sau:

*

Lời giải

a) Phương trình

*
xác minh


*

Vậy ĐKXĐ của phương trình là x ≠ ±1.

b) x – 2 ≠ 0 lúc x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 2.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 5 trang 22: Giải những phương trình trong thắc mắc 2

Lời giải

*

Suy ra x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

Ta có:

x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

⇔ x2 + x = x2 + 4x – x – 4

⇔ x = 3x – 4

⇔ 2x = 4

⇔ x = 2 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = 2

*

Suy ra 3 = 2x – 1 – x(x – 2)

⇔ 3 = 2x – 1-(x2 – 2x)


⇔ 3 = 2x – 1 – x2 + 2x

⇔ 3 = – 1 – x2

⇔ x2 = -4(vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = ∅

Bài 5: Phương trình cất ẩn nghỉ ngơi mẫu

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:


*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -5.

*

2x – 5 = 3(x + 5)

⇔ 2x – 5 = 3x + 15

⇔ -5 – 15 = 3x – 2x

⇔ x = -20 (thỏa mãn đk xác định).

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm S = -20.

b) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0.

*

2(x2 – 6) = 2x2 + 3x

⇔ 2x2 – 12 – 2x2 – 3x = 0

⇔ 3x = 12

⇔ x = 4 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = 4.

c) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 3.


*

⇔ x2 + 2x – (3x + 6) = 0

⇔ x(x + 2) – 3(x + 2) = 0

⇔ (x – 3)(x + 2) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 2 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (Không thỏa mãn đkxđ)

+ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -2.

d) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -2/3.

*

⇔ 5 = (2x – 1)(3x + 2)

⇔ 2x.3x – 3x.1 + 2x.2 – 2.1 = 5

⇔ 6x2 – 3x + 4x – 2 = 5

⇔ 6x2 + x – 7 = 0.

⇔ 6x2 – 6x + 7x – 7 = 0

(Tách nhằm phân tích vế trái thành nhân tử)

⇔ 6x(x – 1) + 7(x – 1) = 0

⇔ (6x + 7)(x – 1) = 0

⇔ 6x + 7 = 0 hoặc x – 1 = 0

+ 6x + 7 = 0 ⇔ 6x = – 7 ⇔ x = -7/6 (thỏa mãn đkxđ)

+ x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm

*

Bài 5: Phương trình chứa ẩn sinh sống mẫu

Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:


*

Lời giải:

a) Điều kiện xác định: x ≠ 1.

*

⇔ 2x – 1 + x – 1 = 1


⇔ 3x – 2 = 1

⇔ 3x = 3

⇔ x = 1 (không thỏa mãn điều khiếu nại xác định).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện xác định: x ≠ -1.

*

⇔ 5x + 2x + 2 = -12

⇔ 7x + 2 = -12

⇔ 7x = -14

⇔ x = -2 (thỏa mãn đkxđ)

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = -2

c) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0.


*

⇔ x3 + x = x4 + 1

⇔ x4 + 1 – x – x3 = 0

⇔ (x4 – x3) + (1 – x) = 0

⇔ x3(x – 1) – (x – 1) = 0

⇔ (x3 – 1)(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + x + 1)(x – 1) = 0

⇔ x – 1 = 0 (vì x2 + x + 1 = (x + ½)2 + ¾ > 0 với mọi x).

⇔ x = 1 (thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = 1.

d) Điều kiện xác định: x ≠ 0 với x ≠ -1.

*

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) = 2.x(x + 1)

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) – 2x(x + 1) = 0

⇔ x2 + 3x + x2 + x – 2x – 2 – (2x2 + 2x) = 0

⇔ x2 + x2 – 2x2 + 3x + x – 2x – 2x – 2 = 0

⇔ 0x – 2 = 0

Phương trình vô nghiệm.

Bài 5: Phương trình cất ẩn làm việc mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 tập 2): các bạn Sơn giải phương trình

*

Bạn Hà nhận định rằng Sơn giải sai bởi đã nhân nhị vế với biểu thức x – 5 bao gồm chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

*

Lời giải:

*

Bài 5: Phương trình đựng ẩn sinh hoạt mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 30 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

*

Lời giải:

a) Điều kiện xác định: x ≠ 2.

*

⇔ 1 + 3(x – 2) = -(x – 3)

⇔ 1 + 3x – 6 = -x + 3

⇔ 3x + x = 3 + 6 – 1

⇔ 4x = 8

⇔ x = 2 (không thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện xác định: x ≠ -3.

*
Xem thêm: Giải Bài 39 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 39 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2

⇔ 14x(x + 3) – 14x2 = 28x + 2(x + 3)

⇔ 14x2 + 42x – 14x2 = 28x + 2x + 6

⇔ 42x – 28x – 2x = 6

⇔ 12x = 6

⇔ x = 1/2.

Vậy phương trình có tập nghiệm S = 1/2.

Bài 5: Phương trình đựng ẩn sinh sống mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

*

Lời giải:

a) + tìm kiếm điều kiện xác minh :

x2 + x + 1 = (x2 + x + ¼) + ¾ = (x + ½)2 + ¾ > 0 với đa số x ∈ R.

Do đó x2 + x + 1 ≠ 0 với mọi x ∈ R.

x3 – 1 ≠ 0 ⇔ (x – 1)(x2 + x + 1) ≠ 0 ⇔ x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1.

Vậy điều kiện xác minh của phương trình là x ≠ 1.

+ Giải phương trình:

*

⇔ x2 + x + 1 – 3x2 = 2x(x – 1)

⇔ -2x2 + x + 1 = 2x2 – 2x

⇔ 4x2 – 3x – 1 = 0

⇔ 4x2 – 4x + x – 1 = 0

⇔ 4x(x – 1) + x – 1 = 0

⇔ (4x + 1)(x – 1) = 0

⇔ 4x + 1 = 0 hoặc x – 1 = 0

4x + 1 = 0 ⇔ 4x = -1 ⇔ x = -1/4 (thỏa mãn đkxđ)

x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (không thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = 1.

b) Điều kiện xác định: x ≠ 1; x ≠ 2; x ≠ 3.

*

⇔ 3(x – 3) + 2(x – 2) = x – 1

⇔ 3x – 9 + 2x – 4 = x – 1

⇔ 3x + 2x – x = 9 + 4 – 1

⇔ 4x = 12

⇔ x = 3 (không thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại xác định)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) Điều kiện xác định: x ≠ -2.

*

⇔ x3 + x2 + 2x + 12 = 12

⇔ x3 + x2 + 2x = 0

⇔ x(x2 + x + 2) = 0

⇔ x = 0 (vì x2 + x + 2 > 0 với đa số x) (thỏa mãn đkxđ).

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 0.

d) Điều kiện xác định: x ≠ ±3; x ≠ -7/2.

*

⇔ 13(x + 3) + (x – 3)(x + 3) = 6(2x + 7)

⇔ 13x + 39 + x2 – 9 = 12x + 42


⇔ x2 + x – 12 = 0

⇔ x2 +4x – 3x – 12 = 0

⇔ x(x + 4) – 3(x + 4) = 0

⇔ (x – 3)(x + 4) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 4 = 0

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (không thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

x + 4 = 0 ⇔ x = -4 (thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -4.

Bài 5: Phương trình chứa ẩn sinh sống mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 32 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

*

Lời giải:

*
*

Bài 5: Phương trình đựng ẩn ở mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có mức giá trị bằng 2:

*