Hướng dẫn giải bài bác tập ôn cuối năm phần đại số, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài bác giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Sách giải toán 9 tập 2


Lý thuyết

1. Chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

2. Chương II – Hàm số bậc nhất

3. Chương III – Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn

4. Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc hai một ẩn

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập Ôn thời điểm cuối năm phần Đại số

fkhorizont-turnovo.com ra mắt với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số cửu kèm bài xích giải chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2 của bài xích tập ôn cuối năm phần đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

1. Giải bài bác 1 trang 131 sgk Toán 9 tập 2

Xét những mệnh đề sau:

I. (sqrt left( – 4 ight).left( – 25 ight) = sqrt – 4 .sqrt – 25) ;

II. (sqrt left( – 4 ight).left( – 25 ight) = sqrt 100)


III. (sqrt 100 = 10)

IV. (sqrt 100 = pm 10)

Những mệnh đề nào là sai? hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng trong số câu A, B, C, D dưới đây:

A. Chỉ gồm mệnh đề $I$ sai;

B. Chỉ có mệnh đề $II$ sai;

C. Các mệnh đề $I$ cùng $IV$ sai;

D. Không có mệnh đề làm sao sai.

Bài giải:


Chọn C vì:

Mệnh đề $I$ không nên vì không có căn bậc hai của số âm.

Mệnh đề $IV$ sai vị (sqrt100 = 10) (căn bậc nhì số học)

Các mệnh đề $II$ với $III$ đúng.

2. Giải bài 2 trang 131 sgk Toán 9 tập 2

Rút gọn các biểu thức:

(M = sqrt 3 – 2sqrt 2 – sqrt 6 + 4sqrt 2 )


(N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 )

Bài giải:

Ta có:

(eqalign sqrt 2 – 1 ight )

Ta có:

(eqalign& N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 cr& Rightarrow N^2 = left( sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 ight)^2 cr& = 2 + sqrt 3 + 2sqrt left( 2 + sqrt 3 ight)left( 2 – sqrt 3 ight) + 2 – sqrt 3 cr& = 4 + 2sqrt 4 – 3 = 6 cr )


Vì (N > 0) đề xuất (N^2 = 6 ⇒ N = sqrt6).

Vậy (N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 = sqrt 6 ).

3. Giải bài xích 3 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Giá trị của biểu thức (2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight) over 3sqrt 2 + sqrt 3 ) bằng

(A) (2sqrt 2 over 3); (B) (2sqrt 3 over 3)

(C) $1$; (D)(4 over 3)

Hãy chọn câu trả lời đúng.


Bài giải:

Ta có:

(eqalign& 2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight) over 3sqrt 2 + sqrt 3 = 2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight).sqrt 2 over (3sqrt 2 + sqrt 3 ) .sqrt 2 cr& = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( 2 + sqrt 3 ight).2 = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt 4 + 2sqrt 3 cr& = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( sqrt 3 ight)^2 + 2sqrt 3 .1 + 1^2 = 4left( 1 + sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( 1 + sqrt 3 ight)^2 cr& = 4left( 1 + sqrt 3 ight) over 3left( 1 + sqrt 3 ight) = 4 over 3 cr )

⇒ Chọn đáp án D.

4. Giải bài bác 4 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Nếu (sqrt 2 + sqrt x = 3) thì (x) bằng:

(A) (1); (B) (sqrt7);

(C) (7); (D) (49)

Hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Bài giải:

Ta có: (sqrt 2 + sqrt x = 3) . Do hai vế đầy đủ dương, ta bình phương nhì vế

(left( sqrt 2 + sqrt x ight)^2 = 3^2 Leftrightarrow 2 + sqrt x = 9)

(Leftrightarrow sqrt x = 7 Leftrightarrow left( sqrt x ight)^2 = 7^2 Leftrightarrow x = 49)

⇒ Chọn câu trả lời D.

5. Giải bài bác 5 trang 132 sgk Toán 9 tập 2


Chứng minh rằng quý giá của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

(left( 2 + sqrt x over x + 2sqrt x + 1 – sqrt x – 2 over x – 1 ight).xsqrt x + x – sqrt x – 1 over sqrt x )

Bài giải:

ĐKXĐ: (0 0) và (a ≠ 1))

Ta có:

(left( 2 + sqrt x over x + 2sqrt x + 1 – sqrt x – 2 over x – 1 ight).xsqrt x + x – sqrt x – 1 over sqrt x )

(= left< 2 + a over a^2 + 2 ma + 1 – a – 2 over a^2 – 1 ight>.a^3 + a^2 – a – 1 over a)

(= left< left( 2 + a ight)left( a – 1 ight) – left( a – 2 ight)left( a + 1 ight) over left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) ight>.left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) over a)

( = 2 ma over left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight).left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) over a=2)

Vậy giá trị của biểu thức đã chỉ ra rằng $2$ cùng không dựa vào vào quý hiếm của đổi mới $x$.

6. Giải bài bác 6 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = ax + b) .Tìm (a) và (b), hiểu được đồ thị của hàm số vẫn cho thỏa mãn một trong số điều khiếu nại sau:

a) Đi qua nhị điểm (A(1; 3)) cùng (B(-1; -1)).

b) tuy vậy song với mặt đường thẳng (y = x + 5) và trải qua điểm (C(1; 2)).

Bài giải:

Gọi ((d)) là thứ thị hàm số (y = ax + b)

a) vì (A(1; 3) in (d)) nên (3 = a + b)

Vì (B(-1; -1) in (d)) buộc phải (-1 = -a + b)

Ta có hệ phương trình: (left{ matrixa + b = 3 hfill cr – a + b = – 1 hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình ta được: (a = 2; b = 1)

b) bởi vì ((d): y = ax + b) song song với đường thẳng ((d’): y = x + 5) yêu cầu suy ra:

(a = a’ = 1)

Ta được ((d): y = x + b)

Vì (C (1; 2) in(d): 2 = 1 + b ⇔ b =1)

Vậy (a = 1; b = 1)

7. Giải bài bác 7 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Cho hai tuyến đường thẳng:

(y = (m + 1)x + 5 ) (d1)

(y = 2x + n) (d2)

Với giá trị nào của (m) cùng (n) thì:

a) ((d_1)) trùng với ((d_2))?

b) ((d_1)) cắt ((d_2))?

c) ((d_1)) song song cùng với ((d_2))?

Bài giải:

a) ((d_1) equiv (d_2)) khi và chỉ còn khi:

(left{ matrixm + 1 = 2 hfill cr n = 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 1 hfill cr n = 5 hfill cr ight.)

b) ((d_1)) giảm ((d_2)) (⇔ m + 1 ≠ 2 ⇔ m ≠ 1)

c) ((d_1)parallel (d_2))

(Leftrightarrow left{ matrixm + 1 = 2 hfill cr n e 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 1 hfill cr n e 5 hfill cr ight.)

8. Giải bài bác 8 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Chứng minh rằng lúc (k) gắng đổi, những đường trực tiếp ((k + 1)x – 2y = 1) luôn luôn đi qua 1 điểm núm định. Tìm điểm cố định và thắt chặt đó.

Bài giải:

♦ cách 1:

Trong phương trình biểu diễn những đường trực tiếp ((k + 1)x – 2y = 1), ta dấn thấy: lúc (x = 0) thì (y=-frac12) với tất cả (k)

Điều này minh chứng rằng những đường thẳng bao gồm phương trình:

((k + 1)x – 2y = 1) luôn luôn trải qua điểm cố định và thắt chặt (I) bao gồm tọa độ (left( 0; – 1 over 2 ight)forall k in R)

♦ phương pháp 2:

Gọi (M(x_0;, y_0)) là điểm cố định thuộc trang bị thị hàm số. Lúc ấy ta có:

(eginarraylleft( k + 1 ight)x_0 – 2y_0 = 1;;forall ;k in R\Leftrightarrow kx_0 + x_0 – 2y_0 = 1;forall ;k in R\Leftrightarrow kx_0 = 1 – x_0 + 2y_0;;;forall ;k in R\Leftrightarrow left{ eginarraylx_0 = 0\1 – x_0 + 2y_0 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx_0 = 0\y_0 = – frac12endarray ight.\ Rightarrow Mleft( 0; – dfrac12 ight).endarray)

Vậy mặt đường thẳng đã cho luôn luôn đi qua điểm (Mleft( 0; – dfrac12 ight)) với tất cả (k in R.)

9. Giải bài bác 9 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình:

a) (left{ matrix y ight ight.)

b) (left{ matrix3sqrt x – 2sqrt y = – 2 hfill cr 2sqrt x + sqrt y = 1 hfill cr ight.)

Bài giải:

a) (left{ matrix y ight ight.)

♦ Trường phù hợp (y ≥ 0), ta có:

(left{ matrix = 13 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left{ matrix2 mx + 3y = 13 hfill cr m9x – 3y = 9 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix11 mx = 22 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left matrixx = 2 hfill cry = 3 hfill cr ight. )

Vậy ((x =2; y = 3)) là nghiệm của hệ phương trình

♦ Trường thích hợp (y 2 mx + 3left ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix2 mx – 3y = 13 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix2 mx – 3y = 13 hfill cr– 9 mx + 3y = – 9 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix– 7 mx = 4 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrowleft{ matrixx = – 4 over 7 hfill cry = – 33 over 7 hfill cr ight. )

Vậy (x = – 4 over 7;y = – 33 over 7) là nghiệm của hệ phương trình

Vậy phương trình tất cả 2 cặp nghiệm: ((2; 3)) cùng (left( – 4 over 7; – 33 over 7 ight))

b) Đặt (X = sqrt x) (với (X ≥ 0)); (Y = sqrt y) (với (Y ≥ 0))

Khi đó:

(left{ matrix3sqrt x – 2sqrt y = – 2 hfill cr2sqrt x + sqrt y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow (2)left{ matrix3 mX – 2Y = – 2 hfill cr2 mX + Y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix3 mX – 2Y = – 2 hfill cr4 mX + 2Y = 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix7 mX = 0 hfill cr2X + Y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixX = 0 hfill crY = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixsqrt x = 0 hfill crsqrt y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixx = 0 hfill cry = 1 hfill cr ight. )

Vậy ((0; 1)) là nghiệm của hệ phương trình.

10. Giải bài xích 10 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình:

a) (left{ matrix2sqrt x – 1 – sqrt y – 1 = 1 hfill cr sqrt x – 1 + sqrt y – 1 = 2 hfill cr ight.)

b) (left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr 3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

Bài giải:

a) (left{ matrix2sqrt x – 1 – sqrt y – 1 = 1 hfill cr sqrt x – 1 + sqrt y – 1 = 2 hfill cr ight.)

Đặt (X = sqrt x – 1) (điều khiếu nại (X ≥ 0))

(Y = sqrt y – 1) (điều khiếu nại (Y ≥ 0))

Thay vào phương trình ta được:

(eqalign{& left{ matrix2X – Y = 1 hfill crX + Y = 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix3 mX = 3 hfill crX + Y = 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixX = 1 hfill crY = 1 hfill cr ight. cr& Leftrightarrow left{ matrixsqrt x – 1 = 1 hfill crsqrt y – 1 = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx – 1 = 1 hfill cry – 1 = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrixx = 2 hfill cry = 2 hfill cr ight. cr )

Vậy ((2;2)) là nghiện của hệ phương trình.

b) (left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr 3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

Đặt (X = (x – 1)^2)(điều khiếu nại (X ≥ 0))

( left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left{ matrixX – 2y = 2 hfill cr3 mX + 3y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix– 3 mX + 6y = – 6 hfill cr3 mX + 3y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix9y = – 5 hfill crX – 2y = 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixy = – 5 over 9 hfill crX = 8 over 9 hfill cr ight. )

Ta gồm (left( x – 1 ight)^2 = X = 8 over 9 Leftrightarrow x – 1 = pm sqrt 8 over 9 = pm 2sqrt 2 over 3)

Với (x – 1 = 2sqrt 2 over 3 Leftrightarrow x = 2sqrt 2 over 3 + 1)

Với (x – 1 = – 2sqrt 2 over 3 Leftrightarrow x = 1 – 1sqrt 2 over 3)

Vậy hệ phương trình gồm hai nghiệm:

(left( 1 + 2sqrt 2 over 3; – 5 over 9 ight)) với (left( 1 – 2sqrt 2 over 3; – 5 over 9 ight))

11. Giải bài xích 11 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Hai kệ sách có (450) cuốn. Nếu đưa (50) cuốn tự giá thứ nhất sang giá trang bị hai thì số sách ngơi nghỉ giá lắp thêm hai sẽ bằng (4 over 5) số sách ngơi nghỉ giá sản phẩm công nghệ nhất. Tính số sách ban sơ trong mỗi giá

Bài giải:

Gọi (x) (cuốn) là số sách ở giá sản phẩm công nghệ nhất; (y) (cuốn) là số sách ở giá sản phẩm công nghệ hai lúc ban đầu. Điều kiện( x) và (y) nguyên dương.

Hai giá đựng sách có (450) cuốn phải ta có: (x+y=450).

Nếu đưa (50) cuốn trường đoản cú giá trước tiên sang giá sản phẩm hai thì số sách nghỉ ngơi giá đồ vật hai sẽ bằng (4 over 5) số sách ở giá trước tiên nên ta có: (y + 50 = 4 over 5left( x – 50 ight))

Ta có phương trình: (left{ matrixx + y = 450 hfill cr y + 50 = 4 over 5left( x – 50 ight) hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình, ta được (x = 300; y = 150).

Vậy số sách ban sơ ở giá sản phẩm $I$ là (300) cuốn, ngơi nghỉ giá trang bị $II$ là (150) cuốn

12. Giải bài 12 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Quãng con đường (AB) có một đoạn lên dốc lâu năm (4km) cùng một đoạn xuống dốc lâu năm (5km). Một người đi xe đạp điện từ (A) mang lại (B) không còn (40) phút cùng đi trường đoản cú (B) về (A) không còn (41) phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc thời gian đi cùng về như nhau). Tính tốc độ lúc lên dốc với lúc xuống dốc.

Bài giải:

Gọi (x) (km/h) và tốc độ của xe đạp điện lúc lên dốc và (y) (km/h) là tốc độ xe đạp lúc xuống dốc. Điều khiếu nại (x > 0, y > 0)

Người đi xe đạp điện từ (A) đến (B) không còn (40) phút đề xuất ta có: (4 over x + 5 over y = 40 over 60)

Người đó đi tự (B) về (A) không còn (41) phút cần ta có: (5 over x + 4 over y = 41 over 60)

Ta có phương trình: (left{ matrix4 over x + 5 over y = 40 over 60 hfill cr 5 over x + 4 over y = 41 over 60 hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình, ta được (x =12; y = 15)

Vậy gia tốc xe sút lúc lên dốc là (12) km/h và xuống dốc là (15) km/h

13. Giải bài bác 13 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Xác định thông số (a) của hàm (y = ax^2), biết rằng đồ thị của nó trải qua điểm (A(-2; 1)). Vẽ thiết bị thị của hàm số đó.

Bài giải:

Gọi ((P)) là thiết bị thị hàm số (y = ax^2)

Vì (A(-2;1) in(P)): (y = ax^2) nên: (1 = a(-2)^2 ⇔ 4a = 1 ⇔ a = 1 over 4)

Vậy ta có hàm số (y = 1 over 4x^2)

Vẽ đồ vật thị hàm số (y = 1 over 4x^2)

– Tập xác minh (D =R)

– bảng báo giá trị:

$x$-2-1012
(y = 1 over 4x^2)1(1 over 4)0(1 over 4)1

– Vẽ thứ thị:

*

14. Giải bài bác 14 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Gọi (fx_f1, m fx_f2) là nhị nghiệm của phương trình (f3fx^f2- m fax m - m fb m = m f0). Tổng (fx_f1 + m fx_f2) bằng:

(A). ( – a over 3); (B). (a over 3)

(C). (b over 3); (D). (- b over 3)

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Vì (x_1) và (x_2) là hai nghiệm của phương trình bậc nhị một ẩn

(3x^2 – ax + b = 0 Rightarrow S = x_1 + x_2 = a over 3)

⇒ Chọn giải đáp B.

15. Giải bài xích 15 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Hai phương trình (x^2 + ax + 1 = 0)và (x^2 – m x m – m a m = m 0) có một nghiệm thực chung khi (a) bằng:

$(A). 0 ; (B). 1 ; (C). 2 ; (D). 3$

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Giả sử (x_0) là nghiệm tầm thường của nhị phương trình, thì (x_0) đề xuất là nghiệm của hệ:

(left{ matrixx_0^2 + ax_0 + 1 = 0(1) hfill cr x_0^2 – x_0 – a = 0(2) hfill cr ight.)

Lấy (1) trừ cho (2), ta được:

(left( a + 1 ight)left( x + 1 ight) = 0 Leftrightarrow left{ matrixa + 1 = 0 hfill crx + 1 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixa = – 1 hfill crx = – 1 hfill cr ight.)

– núm (a = -1) vào (2), ta được: (x_0^2 – x_0 + 1 = 0)

Giải phương trình ta được phương trình vô nghiệm

Vậy các loại trường vừa lòng (a = -1)

– nạm (x_0 = -1) vào (2), ta có (a =2)

Khi kia hai phương trình đang cho gồm nghiệm tầm thường (x_0 = -1)

⇒ Chọn lời giải C.

16. Giải bài bác 16 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Giải các phương trình:

a) (2x^3 – m x^2 + m 3x m + m 6 m = m 0) ;

b) (xleft( x m + m 1 ight)left( x m + m 4 ight)left( x m + m 5 ight) m = m 12)

Bài giải:

a) Ta có:

( eqalign& 2x^3 – x^2 + 3x + 6 = 0 \& Leftrightarrow 2 mx^3 + 2 mx^2 – 3 mx^2 – 3 mx + 6 mx + 6 = 0 \& Leftrightarrow 2 mx^2left( x + 1 ight) – 3 mxleft( x + 1 ight) + 6left( x + 1 ight) = 0 \& Leftrightarrow left( x + 1 ight)left( 2 mx^2 – 3 mx + 6 ight) = 0 \& Leftrightarrow left< matrixx + 1 = 0 hfill \2 mx^2 – 3 mx + 6 = 0 hfill cr ight. cr )

Giải phương trình (x + 1 = 0) ta được (x = -1)

Giải phương trình (2x^2 – 3x m + m 6 m = m 0)

Vậy phương trình có 1 nghiệm (x = -1).

(Delta = left( – 3 ight)^2 – 4.2.6 = 9 – 48 & xleft( x + 1 ight)left( x + 4 ight)left( x + 5 ight) = 12 cr& Leftrightarrow left< xleft( x + 5 ight) ight>left< left( x + 1 ight)left( x + 4 ight) ight> = 12 cr& Leftrightarrow left( x^2 + 5 mx ight)left( x^2 + 5 mx + 4 ight) = 12 cr )

Đặt (x^2 + m 5x m + m 2 m = m y) ta có: (left( y m - m 2 ight)left( y m + m 2 ight) m = m 12 m Leftrightarrow m y^2 = m 16 m Leftrightarrow m y m = m pm m 4)

– với (y = 4), giải (x^2 + m 5x m + m 2 m = m 4) ta được:

(x_1,2 = – 5 pm sqrt 33 over 2)

Với (y = -4), giải (x^2 + m 5x m + m 2 m = m – 4) ta được

(x_3 = m – 2; m x_4 = m – 3)

Vậy tập nghiệm (S = left – 2; – 3; – 5 pm sqrt 33 over 2 ight\)

17. Giải bài bác 17 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Một lớp học gồm (40) học viên được xếp ngồi hầu như nhau trên các ghế băng. Giả dụ ta tiết kiệm hơn (2) ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm (1) học sinh. Tính số ghế băng thời điểm đầu.

Bài giải:

Gọi (x) (chiếc) là số ghế băng cơ hội đầu. Điều kiện: (x) nguyên dương. Lúc đó số học viên chia phần đông trên mỗi ghế băng là (40 over x) (học sinh)

Nếu tiết kiệm hơn (2) ghế băng thì số ghế băng còn lại là ((x – 2)) chiếc. Khi đó mỗi ghế gồm (left( 40 over x + 1 ight)) học sinh ngồi.

Ta có phương trình:

(left( x – 2 ight)left( 40 over x + 1 ight) = 40 Leftrightarrow x^2 – 2 mx = 80 = 0)

Giải phương trình ta được: (x_1 = 10) (thỏa mãn); (x_2 = -8) (loại)

Vậy số băng lúc đầu là (10) chiếc.

18. Giải bài 18 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Cạnh huyền của một tam giác vuông bởi (10cm). Nhì cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau (2cm). Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Xem thêm: Thương Biến Là Gì? Phân Biệt Thường Biến Với Đột Biến Định Nghĩa, Khái Niệm

Bài giải:

Gọi (x) ((cm)) cùng (y) ((cm)) lần lượt là độ lâu năm hai cạnh góc vuông của tam giác vuông. Mang sử (x > y). Điều kiện: (x > 0; y > 0)

Hai cạnh góc vuông bao gồm độ dài hơn nữa kém nhau (2cm) phải ta có: (x-y=2)

Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng (10cm) buộc phải ta có: (x^2 + y^2 = 10^2 )

Ta gồm hệ phương trình:

(left{ matrixx – y = 2 hfill crx^2 + y^2 = 10^2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx – y = 2 hfill crx^2 + y^2 = 100 hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình, ta được: (x = 8; y = 6)

Vậy nhị cạnh góc vuông tất cả độ dài là (8) ((cm)) với (6) ((cm))

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 9 với giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2!

“Bài tập nào cạnh tranh đã gồm fkhorizont-turnovo.com“


This entry was posted in Toán lớp 9 & tagged bài 1 trang 131 sgk toán 9 tập 2, bài 1 trang 131 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 10 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 10 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 11 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài 11 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 12 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 12 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài 13 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 13 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 14 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 14 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 15 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài 15 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 16 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 16 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 17 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 17 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 18 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài bác 2 trang 131 sgk toán 9 tập 2, bài 2 trang 131 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 3 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài xích 3 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 4 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài xích 4 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 5 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài 5 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 6 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài bác 6 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài 7 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài 7 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 8 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài 8 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 9 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài 9 trang 133 sgk Toán 9 tập 2.