Các doanh nghiệp trong ngành phân phối giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sản xuất ra những sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất có thể nhu mong của fan tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập kinh tế, tương tự như các doanh nghiệp ngày càng không ngừng mở rộng các chuyển động giao thương thế giới thì vấn đề phải thường xuyên xuyên tiếp xúc với đối tác doanh nghiệp nước ngoài là điều hiển nhiên. Để chuyển động giao thương nước ngoài diễn ra kết quả đòi hỏi chúng ta phải nắm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong nghành nghề dịch vụ sản xuất.Bạn sẽ xem: chế tạo tiếng anh là gì

Sau đây, họ hãy cùng tò mò các thuật ngữ giờ Anh thường gặp mặt trong ngành thêm vào để chúng ta đang thao tác trong ngành sản xuất hoặc là ngưỡng mộ ngành sản xuất gồm sự sẵn sàng tốt rộng cho nhỏ đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Sản xuất tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, mặt hàng hóa.

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của công ty sẽ được chuyển vào sản xuất vào đầu năm sau.

The company expects to resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đang sản xuất trở về sau nhị tháng.

Số số lượng hàng hóa do công ty sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của khách hàng tăng đều trong số những năm qua.

Bắt đầu / xong sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled khổng lồ go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự loài kiến sẽ bước đầu / hoàn thành sản xuất vào thời điểm cuối năm.


*

Các cụm từ đi với production hay gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: ban đầu / xong sản xuất

Production cost: chi phí sản xuất, ngân sách sản xuất

Production process: tiến trình sản xuất

Production target: tiêu chí sản xuất

Production plan: chiến lược sản xuất

Production schedule: kế hoạch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách làm sản xuất

Production possibility: kỹ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: thiết bị sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials lớn maximize returns.

Tập trung tối đa hóa kết quả sử dụng vật liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả hàng hóa chịu tác động bởi chi phí nguyên đồ gia dụng liệu, cũng như ngân sách sản xuất cùng phân phối.

We've got lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải trao đổi về các nguyên liệu cần để sản xuất ra các sản phẩm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies & indirect materials.

Chi tổn phí nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, tương tự như nguồn hỗ trợ và vật liệu gián tiếp.

Các nhiều từ đi cùng với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nút chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: nguyên liệu chính

3. Factory: nhà máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi bao gồm 20 xí nghiệp trên toàn cố gắng giới

I work in hai Phong factory

Tôi làm việc tại xí nghiệp Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá cao các tiêu chuẩn an ninh tại đơn vị máy.

The company plans khổng lồ shut down 3 factories & cut 5.000 jobs.

Công ty gồm kế hoạch tạm dừng hoạt động bốn xí nghiệp sản xuất và cắt giảm 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp đã tổ chức triển khai một cuộc quốc bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi xung đột về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các cụm từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán bên máy

Factory act: quy định tận nơi máy

Factory automation: tự động hóa hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: chủ tịch nhà máy

Factory overhead: chi tiêu chung trong phòng máy

Factory layout: bố trí sắp đặt trong nhà máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Tôi làm việc cho một doanh nghiệp chuyên cấp dưỡng đồ chơi.

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi chế tạo các linh kiện cho xí nghiệp sản xuất sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các cụm từ đi với manufacture hay gặp:

Wholesale manufacture: thêm vào quy mô lớn, sản xuất hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of trang chủ manufacture: thêm vào trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, mẫu mã ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất 1 loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cốt tông manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: nhà sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new hàng hóa can require two years lớn develop.

Một sản phẩm mới rất có thể cần tới hai năm để phát triển.

The manufacturer had to lớn withdraw the sản phẩm because of a design fault.

Nhà cung ứng đã cần thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to lớn develop more quality products over the coming year.

Công ty hy vọng muốn phát triển nhiều sản phẩm quality hơn trong năm tới.


*

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network product support): hỗ trợ sản phẩm mạng

UPC (universal product code): model phổ biến

Auxiliary product: thành phầm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng bao, thành phầm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, thành phầm hàng đầu

High unique product: sản phẩm quality cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: cái sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC to ensure good chất lượng of products.

Giữ liên hệ với QA và QC để bảo vệ chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials.

Làm câu hỏi với những nhà cung cấp trong việc tùy chỉnh thiết lập một hệ thống nhằm bảo đảm việc cung ứng kịp thời các nguyên vật liệu chất lượng.

Các các từ đi với unique thường gặp:

Acceptance quality level: tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng

Actual quality: quality thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm chất lượng sản phẩm

High quality goods: hàng quality cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng quality của đơn vị sản xuất

Quality assurance: sự bảo đảm chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, làm chủ chất lượng

Quality control department: phòng soát sổ chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total chất lượng control / management: cai quản chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control and analyze production activities khổng lồ make improvement for cost efficiency to maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để cách tân hiệu quả túi tiền nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên thêm vào để cải thiện năng suất của công ty.

Các nhiều từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự tăng thêm năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: luật pháp tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nút năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, mặt hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence & spoilage costs.

Sở hữu lượng phệ hàng tồn kho trong thời hạn dài hay không tốt cho khách hàng vì chi phí lưu trữ mặt hàng tồn kho, lỗi thời với hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc làm chủ toàn cỗ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

Công ty thường tiến hành kiểm kê nguyên liệu sản xuất vào thời gian cuối tháng.

Các các từ đi cùng với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên bạn dạng kiểm kê hàng tồn kho

Inventory management: quản lý hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho gởi bán

Inventory pricing: cách định giá hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê mặt hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch buôn bán máy móc, sản phẩm công nghệ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu phân phối của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa thay thế định kỳ, bảo trì máy móc, hệ thống thiết bị ở trong nhà máy.

Các nhiều từ đi với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị chất vấn tự động

Capital equipment: máy sản xuất

Equipment & infrastructure: trang máy và các đại lý hạ tầng

Equipment funds: quỹ buôn bán thiết bị

Stand-by equipment: máy dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying khổng lồ reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang nỗ lực làm giảm thời gian của chu kỳ sản xuất.

Plans và directs the manufacturing engineering, chạy thử engineering và engineering support departments.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Khảo Sát Hàm Số, Giải Toán 12 Bài 5

Lập planer và lãnh đạo các thành phần kỹ thuật sản xuất, chuyên môn thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.