Tổng cục du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là cơ quan bao gồm nhiệm vụ cai quản ngành du lịch. Tự vựng giờ Anh tương quan đến ngành du lịch.

Bạn đang xem: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Tổng cục phượt tiếng anh là gì

Tổng cục du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là phòng ban trực thuộc cỗ Văn hóa, thể dục và du ngoạn có nhiệm vụ cai quản ngành du lịch.


*

Một số tự vựng tiếng Anh liên quan đến ngành du lịch.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: trả lời viên.

Tour /tʊr/: Tour tham quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: phượt bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: du lịch sinh thái team hoặc cá nhân.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: khám phá mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển tò mò san hô.


*

Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: hình thức ở lại nhà dân.

Booking tệp tin /ˈbʊkɪŋ faɪl/: hồ sơ đặt nơi của khách hàng hàng.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng tư trang cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách giới thiệu.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: giấy tờ thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: Công ty hỗ trợ vận chuyển, hãng sản xuất hàng không.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: hồ sơ khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm gặm trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: công ty lưu động.

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: tư liệu giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: phượt nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách phía dẫn.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour trọn gói.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách phượt quốc tế.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai danh sách khách hàng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt phòng không bao hàm các dịch vụ kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: khách tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu thương mại & dịch vụ tham quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin cảnh báo tham quan.

Traveller /ˈtrævələr/: khách du lịch.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Xem thêm: Cách Xác Định Chủ Ngữ Vị Ngữ Là Gì ? Cho Ví Dụ? Vị Ngữ Là Gì

Bài viết tổng cục phượt tiếng Anh là gì được tổng hợp vị giáo viên trung trọng tâm tiếng Anh fkhorizont-turnovo.com.