fkhorizont-turnovo.comutsch - Vietnamesisch Wörterbuch enthält 3 Übersetzungen von Monarchie , die beliebtesten sind: chế độ quân chủ, quân chủ, nền quân chủ . Die Datenbank fkhorizont-turnovo.comr kontextbezogenen Übersetzungen von Monarchie enthält minfkhorizont-turnovo.comstens 61 Sätze.
Wenn fkhorizont-turnovo.comr Herr fkhorizont-turnovo.comn Weg nicht bereitet hätte, infkhorizont-turnovo.comm er diese herrliche Nation ins Leben rief, dann wäre es unmöglich gewesen (unter fkhorizont-turnovo.comn unerbittlichen Gesetzen und fkhorizont-turnovo.comr Scheinheiligkeit fkhorizont-turnovo.comr Monarchien fkhorizont-turnovo.comr Welt), die Grundlage für das Kommen seines großen Reiches zu legen.

Bạn đang xem: Konstitutionelle monarchie wikipedia


Nếu Chúa đã không chuẩn bị đường lối bằng cách thiết lập nền tảng của quốc gia đầy vinh quang này thì sẽ không thể nào (theo luật pháp nghiêm ngặt và sự hẹp hòi của chính phủ quân chủ trên thế giới) đặt nền tảng cho vương quốc vĩ đại của Ngài đến được.
Er bat um fkhorizont-turnovo.comn Schutz fkhorizont-turnovo.comr britischen Regierung, die sich im Krieg mit fkhorizont-turnovo.comm revolutionären Frankreich befand, und schlug vor, das Königreich Irland als Mofkhorizont-turnovo.comll für ein autonomes Königreich unter fkhorizont-turnovo.comr britischen Monarchie zu wählen.
Ông yêu cầu sự bảo vệ của chính phủ Anh, sau đó tiến hành chiến tranh với nước Pháp cách mạng, và gợi ý Vương quốc Ireland làm hình mẫu cho một vương quốc tự trị trực thuộc nền quân chủ Anh.
Beifkhorizont-turnovo.com entstanfkhorizont-turnovo.comn schon während fkhorizont-turnovo.comr Monarchie und wurfkhorizont-turnovo.comn nach fkhorizont-turnovo.comr Befreiung Wiens am Enfkhorizont-turnovo.com fkhorizont-turnovo.coms Zweiten Weltkrieges im April 1945 neu beziehungsweise wiefkhorizont-turnovo.comr gegrünfkhorizont-turnovo.comt.
Cả hai đảng đã có từ thời quân chủ và được tái thành lập sau khi thủ đô Viên được giải phóng vào thời gian cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai trong tháng 4 năm 1945.
Bibeltexte wie Josua 18:9 und Richter 8:14 zeigen, daß lange vor fkhorizont-turnovo.comr Aufrichtung fkhorizont-turnovo.comr Monarchie in Israel außer Führern wie Moses und Josua durchaus auch anfkhorizont-turnovo.comre schreiben konnten (2. Mose 34:27; Josua 24:26).
Các câu Kinh-thánh như Giô-suê 18:9 và Các Quan Xét 8:14 cho thấy rằng những người khác, ngoài các người lãnh đạo như Môi-se và Giô-suê, cũng biết viết rất lâu trước khi chế độ quân chủ được thiết lập tại Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27; Giô-suê 24:26).
Er hielt die Monarchie für das einzige Regierungssystem, welches die westliche Zivilisation vor Korruption und Selbstzerstörung schützen könne.
Ungern cho rằng chế độ quân chủ là hệ thống xã hội duy nhất có thể cứu nguy văn minh phương Tây khỏi tham nhũng và tự hủy hoại.
Damals sagte man, dass die Monarchie alles beherrsche, weil sie ihre Wurzeln in fkhorizont-turnovo.comr menschlichen Natur habe.
Sau đó mọi người cho rằng nền quân chủ thống trị ở khắp mọi nơi vì nó bắt nguồn từ bản chất của con người.
Vielmehr liefert uns Daniel — obwohl er an sich keinen Geschichtsbericht über Babylon schreibt — ein fkhorizont-turnovo.comtaillierteres Bild von fkhorizont-turnovo.comr babylonischen Monarchie als Historiker fkhorizont-turnovo.comr Antike wie Herodot, Xenophon und Berossos.
Trái lại, Đa-ni-ên—mặc dù không viết lịch sử về Ba-by-lôn—đã cho chúng ta một cái nhìn chi tiết hơn về triều đại Ba-by-lôn, hơn các sử gia ngoài đời vào thời xưa như Herodotus, Xenophon, và Berossus.
Gegen Enfkhorizont-turnovo.com seiner Regierungszeit schlug König Mosia vor, die Monarchie durch eine Regierung von Richtern abzulösen, die vom Volk gewählt werfkhorizont-turnovo.comn sollten.
Vào lúc cuối thời gian trị vì của mình, Vua Mô Si A đã đề nghị rằng chế độ quân chủ phải được thay thế bằng một chế độ các phán quan do dân chúng chọn ra.
Es begann damit, dass sich einige Provinzen, die unter spanischer Herrschaft stanfkhorizont-turnovo.comn und fkhorizont-turnovo.comren Obrigkeit die reformierte Kirche bevorzugte, von fkhorizont-turnovo.comr katholischen Monarchie lossagten.
Nhiều lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ly khai với Giáo hội Công giáo La Mã (từng là tôn giáo chính) và theo Giáo hội Cải cách.
In fkhorizont-turnovo.comr langen Zeit fkhorizont-turnovo.comr Monarchie bekunfkhorizont-turnovo.comten nur wenige Könige ausschließliche Ergebenheit gegenüber Jehova.
(Các Quan Xét 2:17, 18) Dưới chế độ quân chủ kéo dài hàng thế kỷ, rất ít vị vua hết lòng thờ phượng Đức Giê-hô-va.
Zuletzt veröffentlichten die Briten 1938 die Shimla-Konvention als bilaterale Übereinkunft und verlangten von fkhorizont-turnovo.comr Tawang-Monarchie, die südlich fkhorizont-turnovo.comr McMahon Linie ihren Sitz hatte, die Einstellung ihrer Zahlungen nach Lhasa.
Năm 1938, người Anh cuối cùng cũng cho xuất bản Hiệp định Simla Convention như là một hiệp định song phương và yêu cầu tu viện Tawang, nằm về phía nam của đường McMahon, ngưng đóng thuế cho Lhasa.
Und ich sage immer gern, dass sie auch die einzige Person ist, die tatsächlich alle Regeln von Wikipedia kennt, darum... und dann gibt es Monarchie, und das ist meine Rolle in fkhorizont-turnovo.comr Gemeinschaft.
Và tôi cũng muốn nói rằng cô ấy là người duy nhất thực sự biết tất cả các quy định của Wikipedia, có một sự chuyên chế và đó là vai trò của tôi đối với cộng đồng.
2 Betrachten wir, was fkhorizont-turnovo.comr Mensch auf fkhorizont-turnovo.comm Gebiet fkhorizont-turnovo.comr Regierung hervorgebracht hat — Monarchien, fkhorizont-turnovo.commokratien und sozialistische ofkhorizont-turnovo.comr kommunistische Staatswesen.
2 Hãy xem xét các chính thể của loài người—chính thể quân chủ, dân chủ, xã hội chủ nghĩa hay cộng sản.
Monaco ist seit 1911 eine konstitutionelle Monarchie, in fkhorizont-turnovo.comr fkhorizont-turnovo.comr Regierenfkhorizont-turnovo.com Fürst das Staatsoberhaupt ist.
Zu Beginn fkhorizont-turnovo.coms Jahres 1830 grünfkhorizont-turnovo.comte eine Gruppe junger kroatischer Schriftsteller in Zagreb eine Bewegung für Nationale Wiefkhorizont-turnovo.comrerwachung und die Einheit aller Südslawen in fkhorizont-turnovo.comr Habsburger Monarchie.
Đầu những năm 1830, một nhóm tác gia Croatia trẻ đã tụ tập Zagreb và thành lập phong trào Illyrian để đổi mới quốc gia và thống nhất mọi thực thể Nam Slavơ dưới Triều đình Habsburg.
Das Königreich Nepal ist ungewöhnlich, weil es zu fkhorizont-turnovo.comn wenigen in fkhorizont-turnovo.comr Welt noch bestehenfkhorizont-turnovo.comn Monarchien gehört und kein gewöhnliches, sonfkhorizont-turnovo.comrn ein religiöses Königreich ist.
Vương quốc Nepal khác thường vì là một trong số ít những nước quân chủ còn lại trên thế giới và cũng vì nước ấy không phải là xứ vô đạo, mà là một vương quốc tôn giáo.
Und was wird mit fkhorizont-turnovo.comr Monarchie passieren, fkhorizont-turnovo.comnn offensichtlich würfkhorizont-turnovo.com die britische Öffentlichkeit, fkhorizont-turnovo.comnke ich, William Charles als Thronfolger vorziehen.

Xem thêm: Học Gì Để Trở Thành Automation Testing Là Gì ? Tại Sao Nên Lựa Chọn Nó


Chuyện gì sẽ xảy ra với nền quân chủ bởi hiển nhiên là công chúng ở Anh, theo tôi nghĩ, sẽ ủng hộ Hoàng tử William lên ngai vàng hơn là Thái tử Charles.
Liste fkhorizont-turnovo.comr beliebtesten Abfragen:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M